Klubbens historie

golfbold2
  • D60 09531
  • D60 08005
  • TopS7

Klubbens historie

Tilbage i slutningen af 1970'erne var der en del personer fra Hjørring, som spillede golf fortrinsvis i Brønderslev eller Hvide Klit. Der var endog matcher imellem Hjørringensere, der var medlem af disse to klubber. Efter sådan en match i 1979 på banen i Brønderslev, blev grundlaget for en golfklub i Hjørring lagt på 19. hul, da 7 mænd besluttede, at nu skulle Hjørring også "have en golfbane". Disse 7 personer var Carl Aage Lindhardt, Hans Henrik Bergenser, Mogens Larsen, Ole Schwartz, Mogens Uhrskov, Bent Bruun & Peter Vonsild.

Det viste sig hurtigt, at der fra såvel Turistforening som fra byens borgere var velvillighed overfor projektet, og den lange vej mod realisering kunne begynde. Noget af det første, man gik i gang med, var at finde et egnet areal i umiddelbar nærhed af Hjørring by. I begyndelsen fokuserede man meget på Hjørring Bjerge, der dels lå nær byen, og dels havde Junior Chamber tidligere udarbejdet et golf-projekt i området. Men også området ved Vinstrupgård var tidligt med.

Efter en del tovtrækkeri og politisk polemik omkring placeringen endte det hele med et møde på Codanhus mellem daværende borgmester Else Købstrup og 7-mandsgruppen. Under mødet skulle Else Købstrup have sagt: "Hvis I vil have en golfbane i Hjørring Bjerge, bliver det nok ikke i min tid, men hvis I vælger Vinstrupgård kan I gå i gang nu". Og det gjorde man så.

Mogens Larsen, formand 1985-1995

Nu gik selve tegningen af banen i gang, og her var man så heldig, at banearkitekt Erik Schnack stort set uden vederlag udarbejdede et forslag til en 18-hullers bane, i realiteten den bane vi har i dag. Nu havde man både areal og tegning og kunne nu stifte en klub. Dette skete på den stiftende generalforsamling, den 7. oktober 1985. Omkring 100 interesserede mødte frem, og Hjørring Golfklub blev en realitet, og ganske naturligt blev 7-mandsgruppen valgt som den første bestyrelse.

Et år senere, helt præcist den 8. oktober 1986, er næste store dag i Hjørring Golfklubs historie. Her er den første driving range nemlig klar - stort set hvor det nuværende hul 18 ligger. Borgmester Else Købstrup og klubbens formand, Mogens Larsen slog de første slag. Efter sigende et par ganske gevaldige skæverter. Men alligevel en god start med ca. 200 fremmødte. Samtidig så den nuværende par-3 bane dagens lys. Dette areal var det mest græsklædte i området, så efter lidt nødtørftig græsslåning blev de første matcher på hjemmebane gennemført.

I november samme år indledtes "plant-et-træ" aktionen. Mange medlemmer mødte op og købte hver især nogle træer som blev plantet i området mellem det nuværende hul 10 og hul 18, og denne lille løvskov har siden været kendt som "medlemsskoven". Senere indkøbte klubben yderligere 4-5.000 træer som blev plantet på banen efter Erik Schnack's anvisninger.

I marts 1987 var man så langt fremme med anlægsarbejdet, at man kunne begynde at søge efter en greenkeeper. Erik Sørensen blev således ansat som Hjørring Golfklubs første greenkeeper og udførte i de efterfølgende år at stort arbejde med at få banen op at stå.

I sommeren 1987 måtte man stadigvæk "nøjes" med at øve sig på driving range og par 3 banen, men samtidig kunne man glæde sig over de fremskridt der skete på den "rigtige" bane. Man kunne ligeledes fra klubhuset, som på daværende tidspunkt var en lille skurvogn, følge arbejdet med at omdanne den ene fløj af Vinstrupgård til det første egentlige klubhus.

I foråret 1988 fortsatte spillet på par 3 banen, men nu var det kun et spørgsmål om tid inden de rigtige huller kunne tages i brug. Samtidig åbnede klubben også en pro-shop og ansatte Morten Thuen, Aalborg som deltidstræner. Han medbragte en ung hjælpetræner, som snart skulle blive klubbens første og indtil nu eneste heltids træner og pro, nemlig Alvah Routledge, som gennem årene har guidet mange nye medlemmer gennem de første svære golfslag, med stor tålmodighed og samtidig har trænet eliten for at nå nye mål på dette område.

Endelig i juni 1988, var græstæppet så stærkt at man kunne spille på de 6 huller og ved den officielle baneindvielse, den 13-14. august 1988 kunne alle 9 huller benyttes. Man var nu nået op på 300 medlemmer.

18 hullers bane og nyt klubhus

Men "mer' vil ha' mer'" så man begyndte allerede i bestyrelsen at tale om en udbygning til 18 huller, samt en forbedring af øvebanen. Man havde fra Erik Schnack allerede tegninger til dette, og jorden var til at få fat i, men pengene var stadig små. I 1989 opstod der en situation, som efterfølgende kom golfklubben til gode. Landsdelens fiskeri gik så dårligt at konkurser hørte til dagens orden, så for at bøde på de manglende indtægter fra fiskeriet blev det fra EU's side besluttet at give støtte, så man kunne få gang i andre indtægtsgivende tiltag, herunder tiltrækning af turister. I den forbindelse modtog Hjørring Golfklub 500.000 kr. fra EU's fiskerikasse, og dermed var grundlaget på plads for en udbygning. I august måned 1990 var de 18 huller klar og borgmester Poul Dalsager kunne sammen med klubbens juniorafdeling indvie de nye huller.

Med et medlemstal på knap 700, og samtidig en stigning i antallet af greenfee spillere begyndte tankerne nu at gå i retning af en udvidelse af klubhus faciliteterne. Man indhentede forskellige forslag og tilbud, hvorefter et større analysearbejde gik i gang. Ikke alle medlemmer var lige begejstrede for forslagene, og især den økonomiske side af udbygningen medførte mange indvendinger. Der måtte således at par ekstraordinære generalforamlinger til, før forslaget kunne vedtages. Inden selve byggeriet kunne påbegyndes skulle bygningerne imidlertid tømmes for enorme mængder af halm, gødning og affald. Det blev ordnet af klubbens medlemmer, der mødte talstærkt op i et par weekends - og så kunne byggeriet tage sin begyndelse. Resultatet kan vi alle se når vi besøger Hjørring Golfklub, og oplever et utroligt dejligt og velfungerende klubhus.

Fra midten af 90'erne begyndte der også at ske noget på den sportslige plan, da klubben spillede sig op gennem rækkerne for til sidst at få et divisionshold både på dame- og herresiden. Resten af 1990'erne blev primært brugt til at konsolidere klubben efter de mange år med op- og udbygning af faciliteterne. I 1995 meddelte Mogens Larsen, som havde siddet som formand siden starten af klubben, at han ikke ønskede genvalg og med ham udtrådte den sidste af den oprindelige 7-mandsgruppe af bestyrelsen. Som ny formand blev valgt Leo Mikkelsen.

Leo Mikkelsen, formand 1995-2004

Det er nærliggende at mene, at perioden med Mogens Larsen som formand kan betegnes som etableringsfasen, medens årene med Leo Mikkelsen kan betegnes som konsolideringsfasen.

Lige fra klubbens start har golfsporten haft megen medvind i form af øget interesse overalt i landet med et stigende antal golfbaner og rigtig mange nye medlemmer til følge. I disse år begyndte også golfturismen at udvikle sig, så alt i alt blev det nemmere at drive en golfklub. Indtægterne i Hjørring Golfklub steg år for år uden der af den grund nogensinde har været penge nok, idet ønskerne til bane, klubhus, de sportslige ambitioner mv. også steg.

Hvert efterår indsamlede bestyrelsen (formanden) budgetter fra alle de forskellige udvalg, og der måtte flere runder til, inden bestyrelsens forslag til budget kunne fremlægges på generalforsamlingen. Ofte var det Baneudvalget, der fik sit budget beskåret, hvilket jo også var det mest naturlige, da driften af banen var langt den største post i regnskabet.

Alligevel lykkedes det gennem årene at opbygge en moderne maskinpark med flere og nye maskiner, således at de oprindelige maskiner, der i de fleste tilfælde var brugt materiel fra andre klubber, kunne indgå i handlerne eller direkte blive skrottet. Efterhånden blev det også muligt at udvide antallet af ansat banepersonale. Som en konsekvens af dette, blev der i 1998 indgået overenskomst med SID; et samarbejde, der for det meste ikke har givet anledning til de store problemer.

Course Rating med Slope

I januar 1996 blev Course Rating med Slope indført i alle danske golfklubber, altså også i Hjørring. Forud var gået en række ændringer af banen, primært flytning af røde teesteder, således at længden af banen fra rød teested blev ca. 16 % kortere end fra gult teested; ikke nødvendigvis på hvert enkelt hul. Indtil da blev spillernes handicap reguleret i SSS-systemet (Standard Scratch Score), hvori der kun blev taget hensyn til hullets længde ved udregning af hullets par. Herved kunne hullets par være forskellig for gul og rød tee, hvilket gjorde det problematisk at spille blandende matcher (Dame- og Herrespillere i samme række, Par-Match m.m.), ligesom det var svært at sammenligne sværhedsgraden mellem forskellige baner, idet nogle baner opleves som lette og andre som meget svære baner. Denne oplevelse har man stadig, men nu er det sådan, at hvis man kommer fra en lettere bane (= lav slope) og skal spille en sværere bane (= høj slope) får man flere »Tildelte slag«, og kan altså i teorien lettere spille op til sit handicap.

CR med slope fastsætter hullets par ud fra hullets længde fra gul tee. Ved udregningen indgår fx en række oplysninger om fairways bredde i landingszonen for drive, afstande til rough, afstande til bunkers og andre forhindringer, størrelsen af greens, klippestandard af både fairway, rough og greens og endelig højdeforskellen mellem teested og green. Yderligere indgår den fremherskende vindretning i beregningen, dog kun med en mindre værdi. Banerne skal genrates hvert 5 år, og selvfølgelig hver gang, der bliver foretaget ændringer i layoutet.

SGN greenfee ordning

I 1994 indgik Hjørring Golfklub som et forsøg i et samarbejde med ni andre golfklubber i Nordjylland omkring spil på de andre baner mod betaling af ½ greenfee. Der var nogen betænkelighed hermed, da flere af de omkringliggende baner var 9-hulsbaner, så nogle forudså et øget pres på vores bane, og enkelte regnede endda med fald i den samlede greenfee-betaling. Siden er ordningen udvidet til at omfatte stort set samtlige baner i Nordjylland, og der er ikke længere tvivl om, at ordningen er et stort gode for klubbens medlemmer.

Vendsyssel Open

I 1995 gennemførte Sponsor- og PR-udvalget for første gang Vendsyssel Open. Det var en turnering over 36 huller, opdelt i 4 rækker med hver 50 deltagere, med gunstart for 2 rækker om formiddagen og for 2 rækker om eftermiddagen. Sponsor for turneringen var Vendsyssel Tidende, der udover præmier stod for en ganske omfattende markedsføring i avisen i form af 4 indrykninger af en 1/2 sides annonce med tilmeldingsblanket samt flere redaktionelle omtaler samt resultatformidling efterfølgende; alt i alt en markedsføring, som klubben ikke selv havde økonomi til at gennemføre.

Rigtig mange af klubbens medlemmer var engageret i afviklingen af dette store arrangement, i sekretariatet, som startere og forecaddies, til ajourføring af resultattavler osv. Deltagerne kom fra hele Nordjylland, men der var også deltagere fra øvrige dele af landet, og igennem årene var der flere, der deltog år efter år.

Senere blev avisen fusioneret med Aalborg Stiftstidene under navnet Nordjyske Stiftstidende - i daglig tale Nordjyske - så det var naturligt at udvide samarbejdet med Nordjyske Bank og ændre navn til Nordjyske Open. Succesen var overvældende og det årlige overskud var ca. 30.000-35.000 kroner til klubkassen, indtil interessen i 00’erne begyndte at dale for dette arrangement.

Klubhus og Golf Cafeen

Mange besøgende golfere misunder os vores store klubhus med de mange bagskabe. Ikke mange golfklubber - om overhovedet nogen - kan fremvise så mange skabe, som vi har, og alligevel er der stadig mangel på samme. Endnu flere misunder os vores 19. hul, nemlig Golf Cafeen. Fra indvielsen af klubhuset i 1992 var det i starten »et koldt køkken«, kun beregnet til anretning. Det var et stort fremskridt og lige det, vi på det tidspunkt manglede. Edel og Jørgen blev ansat og gav os en glimrende betjening i de første år.

I de næste 2 år var det Chris og Anders, der tog over og leverede samme gode betjening, som hidtil. 1999 blev året, hvor bestyrelsens største ønske omkring klubhuset gik i opfyldelse. Vi fik et forpagterpar til hele huset, idet Ella og Jan også overtog ansvaret for rengøringen. Parterne har heldigvis været så glade for hinanden, at samarbejdet har fungeret til meget stor tilfredshed for begge parter. Både medlemmer og tilrejsende gæster roser vores restaurant i høje toner. De mange fester, der bliver holdt i restauranten, er med til at markedsføre golfklubben langt omkring.

Ny chefgreenkeeper

Til sæsonstart 1998 kom der også en ny chefgreenkeeper til Hjørring Golfklub. Ray Hamper, som tidligere havde arbejdet i klubben, afløste Erik Sørensen som havde været chefgreenkeeper siden de første huller blev indviet i 1988.

Visionsplan

I foråret 2000 startede bestyrelsen en række drøftelser af klubbens fremtid og visioner. Klubben var nu nået op omkring knap 900 medlemmer, og man stod overfor nye udfordringer med at få plads til den støt stigende del af befolkningen, der ønskede at spille golf. På et »stormøde« den 29. april under ledelse af konsulent Gert Egstrup fra Dansk Idræts Forbund, deltog foruden hele bestyrelsen også repræsentanter fra alle klubbens forskellige udvalg, samt specielt inviterede.

Deltagerne blev inddelt i fem arbejdsgrupper, hvor man forsøgte at opstille (en SWOT analyse):

  • klubbens stærke sider
  • klubbens svage sider
  • klubbens ønskesituation
  • klubbens muligheder/problemer og udfordringer

Derefter opstillede grupperne i fællesskab en hel række visioner og ønsker samt forslag til klubbens målsætninger i de kommende henholdsvis fem og ti år. På mødet blev der til sidst nedsat en femmandsgruppe, der fik til opgave at bearbejde og fortolke resultatet af mødet og komme med det endelige oplæg til bestyrelsen allerede den 20. juni.

Udover visionerne for klubben på det organisatoriske, det sportslige og det sociale område, indeholdt planen en række målsætninger og delmål i prioriteret rækkefølge med fastsættelse af tidspunktet for gennemførelsen. Hermed havde klubben og bestyrelsen et godt redskab i arbejdet fremover.

Ved udløbet af 10 års perioden kunne det konstateres, at næsten samtlige punkter er gennemført - bortset fra: »HGK skal senest år 2009 etablere indendørs vintertræningsfaciliteter, såsom slagtræning, puttebane, øvebunker samt motionsrum, squash, bordtennis, solarium og lignende.«

Ja, man har da lov til at drømme og tænke store tanker, og de senere bestyrelser har heldigvis fortsat arbejdet med at opfylde disse visioner.

Baneudvidelse

Klubbens visionsdrøftelser indeholdt forslag om to væsentlige udvidelser i klubben, nemlig 9 nye huller, således der i alt blev 27, samt anlæggelse af en 9 hullers korthulsbane, og en ny driving range. Især en ny korthulsbane var et højt ønske, da den nuværende længe havde været klubbens »dårlige samvittighed«.

På generalforsamlingen i februar 2001, den mest velbesøgte i klubbens historie med knap 400 fremmødte, blev disse planer, inklusive en finansiering af dette, fremlagt. Og efter mange drøftelser blev planerne vedtaget med et stort flertal.

Bestyrelsen gik straks i gang med at forhandle med kommunen om udarbejdelse af ny lokalplan. Udvidelsen krævede mere plads end der var til rådighed på det oprindelige areal, og efter aftale med kommunen, blev det bestyrelsen, der skulle forestå dette arbejde med forhandling af ejeren mod øst, idet kommunen allerede ejede ejendommen mod vest. Kommunen betalte for jorden, og herefter skulle der forhandles ny lejekontrakt. Alt dette lykkedes, og den videre planlægning kunne gå i gang med udvælgelse af banearkitekt og entreprenør.

Tre entreprenører blev bedt om at afgive tilbud, og efter en nøje gennemgang sammen med banearkitekten, blev Fa. Vennelyst, der også gav det billigste tilbud, valgt til at udføre opgaven med et bud på knap 8 mill. kr. inkl. moms. Det var også dengang mange penge, men man skal huske på, at det var 18 huller fuldt udbygget i en standard, som de eksisterende 18 huller, med nødvendig dræning på især Vestsløjfen, med vandingsanlæg, og ikke at forglemme en korrekt opbygning af greens med forskellige vækstlag, der ville minimere vandbruget.

I starten af 2002 blev anlægsarbejdet påbegyndt, efter at forslaget til lokalplan var vedtaget, og de vedtagne udvidelser var næsten alle færdige i efteråret 2002. I påsken 2003 åbnedes fem af de nye huller på Vestsløjfen, så vi endelig fik nogle ordentlige forhold for kaninerne. Den 9. august 2003 - 15 år efter at de første 9 huller officielt blev taget i brug - var der under stor festivitas med borgmesteren i spidsen, samt banearkitekt Michael Tradsdahl, fodboldspilleren Jes Høgh og mange forventningsfulde medlemmer officiel indvielse af de sidste huller.

På generalforsamlingen februar 2004 takkede Leo Mikkelsen af som formand, og fik fortjent stor hyldest for den store indsats for golfklubben og for det vel gennemførte projekt med udvidelsen. Som ny formand blev Ejner Munk Svendsen valgt til at føre klubben igennem de næste udfordringer.

Ejner Munk Svendsen, formand 2004-2013

Golfdirektør og ny greenkeepergård

I 2006 blev 2 af de store punkter på visionsplanen fra 2001 opfyldt. Den 1. juni 2006 tiltrådte John Friis det nyoprettede job som Golfdirektør i Hjørring Golfklub. Og i efteråret blev det længe ønskede byggeri af den nye greenkeepergård igangsat. Forinden var der på generalforsamlingen i februar 2006 sket vedtagelse af en bemyndigelse til inden for en samlet budgetramme på 3 mio. kr. at opføre greenkeepergården. På grund af prisstigninger blev bemyndigelsen på en ekstraordinær generalforsamling den 14. december 2006 udvidet med 800.000 kr. Den færdigopførte greenkeepergård blev indviet den 15. april 2007.

Med ansættelsen af John Friis som direktør var det lige som underforstået, at sponsorindtægterne skulle forøges væsentligt. Det var så baggrunden for indførelsen af partnerkonceptet i 2006.

Konceptet blev skruet sammen på den måde, at partnerskaber blev gradueret efter størrelse. Albatros, Eagle, Birdie osv. til gengæld blev de ydelser, som klubben leverede tilbage til partnerne ligeledes gradueret efter størrelse. Konceptet blev godt modtaget og de samlede indtægter steg støt de kommende år og rundede i 2010 1 mio. kroner netto. Efter denne tid har det dog ikke været muligt at fastholde dette niveau, men beløbet ligger stadig på den gode side af en ½ mio. kroner om året.

Backtees og nye teestedsskilte

I forbindelse med ønsket om at afholde Danmarksmesterskaberne i slagspil 2010 fra visionsplanen blev der etableret backtees på Østsløjfen i løbet af 2005 og det blev året efter fulgt op med backtees på Nordsløjfen. I den forbindelse skal der findes en løsning på teesteds markeringerne på de nye teesteder og i 2006 besluttedes det, at teesteds markeringerne skulle udskiftes. De gamle ”gravsten” skulle erstattes af teesteds markeringer udført i mahognitræ som man ser på nogle af de mere kendte golfbaner. Samtidig besluttedes det, at Østsløjfen skulle ændres, således at det gamle Øst 4 blev til Øst 1. Det medførte ibrugtagning af nye 3-fløjede scorekort – uden at konverteringstabellerne blev ændret.

I slutningen af 2007 blev det besluttet, at indspils området skulle forbedres. Opgaven blev udført af Vennelyst og blev tilendebragt i første halvdel af 2008. Området kunne tages i brug ved sæsonstart 2009 og har siden været flittigt benyttet.

Nye IT-systemer

Hjørring Golfklub har gennem årene benyttet sig af administrationssystemet Eagle. I 2006 besluttede klubben sig for i stedet at benytte sig af GolfBox. Fra sæsonstart 2007 blev GolfBox benyttet i forbindelse med tidsbestilling. GolfBox rummer i øvrigt rigtig mange fremragende kvaliteter. Samtidig blev der også indført nyt system på økonomifunktionen hvor E-conomic afløste det hidtil brugte C5.

Ny golfdirektør

I efteråret 2007 meddelte golfdirektør John Friis, at han måtte fratræde jobbet. Han havde fået et tilbud om et job som leder af et nystiftet datterselskab i EDB Gruppen, som han ikke mente at kunne sige nej til. Bestyrelsen besluttede at ansætte Lars Rom Olesen, der var medlem af golfklubbens bestyrelse, som ny direktør.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, hvorefter der i den nye Hjørring kommune nu var 4 golfklubber, blev der mellem disse klubber afholdt flere møder om samarbejde mellem klubberne. Det kunne være på områder som indkøb og drift af blandt andet maskiner. Møderne var fra starten forholdsvis positive, men et egentligt samarbejde blev aldrig til noget. Muligvis har det spillet ind, at Hjørring Golfklub havde en lejeaftale med kommunen, mens de øvrige klubber ejer den jord banerne ligger på.

I visionsplan 2010 indgik blandt andet et ønske om, at Hjørring Golfklub – der i 2010 ville kunne fejre 25 års jubilæum – af Dansk Golf Union kunne få tildelt opgaven med afholdelse af Danmarksmesterskaberne i Slagspil – nærmere herom senere.

Derfor arbejdede man fra omkring 2005 frem imod, at banen fuldt ud opfyldte kravene til afholdelse af disse mesterskaber. Det betød, at bunkerne på Østsløjfen i 2008 blev renoveret. Nordsløjfen fulgte efter i 2009. Renoveringen på Nordsløjfen var endda ret omfattende og på et tidspunkt i efteråret og vinteren 2009 var Nordsløjfen stærkt præget af arbejdet med renoveringen.

Finanskrisen ramte også Hjørring Golfklub. Partnerkonceptet var i løbet af sidste halvdel af ”nullerne” blevet en væsentlig del af golfklubbens økonomi. Omkring 2011 begyndte nogle af partnerne at falde fra og det blev efterhånden vanskeligere at skaffe nye partnere. Medlemsmæssigt rundede klubben omkring begyndelsen af ”nullerne” 1000 medlemmer. De følgende år steg medlemstallet hvert år, således at Hjørring Golfklub i 2009 havde 1351 medlemmer. Men ”krisen kradsede” og en del medlemmer faldt fra de følgende 3-4 år.

Gennem årene havde man betalt indskud for at blive medlem af en golfklub. Også i Hjørring Golfklub. Men på det område begyndte krisen også at spille ind. Flere klubber afstod fra at kræve indskud og fra 2011 og fremover undlod Hjørring Golfklub også at kræve indskud.

Danmarksmesterskaberne i slagspil

Danmarksmesterskaberne i slagspil for damer og herrer blev afviklet på Hjørring Golfklubs bane i perioden 30. juli til 1. august 2010. Et meget stort arrangement der havde været under forberedelse i lang tid i samarbejde med Dansk Golf Union. Faktisk har arrangementet indirekte været under forberedelse i 10 år, idet det på et møde i klubhuset den 29. april 2000 mellem bestyrelsen og omkring 25 medlemmer af klubben blev afholdt et strategiseminar med det formål at komme med input til klubbens nye visionsplan. I løbet af sommeren og efteråret blev de forskellige ideer konkretiseret ud i 10 målsætninger, hvor den tiende og sidste var: HGK vil ved sit 25 års jubilæum i år 2010 afholde DM i slagspil for damer og herrer.

Der blev nedsat et DM udvalg bestående af Alvah Routledge, Ray Hamper, Carsten Bruun, Lars Rom Olesen og John Friis, som fik til opgave at stå for planlægningen og afviklingen af mesterskaberne i tæt samarbejde med DGU som stiller med både turneringsledere og dommere til et sådant arrangement. Op til selve turneringen var disse personer fra DGU på flere besøg i Hjørring for at få koordineret og kigget på de praktiske forhold – og ikke mindst banen med hensyn til markeringer, flagplaceringer og lignende.

Der deltog det maksimale antal 24 damer og 72 herrer i mesterskaberne. Banen var virkelig sat op til mesterskaberne og første forhindring kom i løbet af natten til fredag, hvor der kom 30 mm regn. Det viste sig i den forbindelse, at det var en lille fordel, at DGU havde besluttet, at der skulle spilles Nord-Øst (modsat den normale rækkefølge), idet Østsløjfen som sædvanlig var hårdest ramt af regnen.

Arrangementet forløb herefter helt som planlagt. Vejret drillede noget fredag med lidt regn og meget blæst. Lørdag med tørvejr og blæsten var faldet til normale Hjørring forhold og endelig søndag med sol fra en stort set skyfri himmel og ingen vind.

Mesterskaberne havde stor interesse fra medlemmerne af Hjørring Golfklub, idet der var flere hundrede interesserede hver dag.

Hos damerne vandt Sara Monberg mesterskabet. Hos herrerne måtte man ud i omspil mellem Morten Ørum Madsen og Lucas Bjerregaard. Et meget spændende omspil, der først blev afgjort på 4. omspilshul, hvor Morten Ørum Madsen kunne lade sig hylde som dansk mester.

Fra DGU var der stor ros til Hjørring Golfklub for afviklingen af mesterskaberne. Ikke mindst ros til greenkeeperne for en meget flot bane, men også til de mange frivillige, til Golf Cafeen og DM udvalget der var ansvarlige for arrangementet.

25 års jubilæum

Hjørring Golfklubs 25 års jubilæum blev markeret ved en reception i Golf Cafeen den 7. oktober 2010. Der var flere taler, herunder fra klubbens formand Ejner Munk Svendsen, som også overrakte en gave til de 7 medlemmer der udgjorde klubbens allerførste bestyrelse. Mange medlemmer og samarbejdspartnere var mødt op, og Golf Cafeen sørgede som sædvanlig for, at det kulinariske var i orden.

Allerede den 28. august havde Hjørring Golfklub inviteret til jubilæumsmatch med efterfølgende fest om aftenen. Omkring 100 medlemmer deltog i arrangementet, der sluttede ud på de små timer.

Thomas Sørensen

Ved både DM i 2009 og 2010 stak klubbens største talent – Thomas Sørensen - næsen frem og blev placeret i top 10 ved begge lejligheder. Endelig i 2011 lykkedes det så for Thomas at blive Danmarksmester i Slagsspil og samme år blev Thomas nr. 3 individuelt ved EM i slagspil. Dette oven på de titler han allerede havde vundet i juniorårene. Hvor det største nok var hans deltagelse på det landshold der blev Europamestre i 2009.

Klubbladet

Den 26. oktober 2011 udkom klubbens sidste trykte klubblad. Klubbens medlemmer var igennem en lang årrække blevet informeret om dette og hint i form af 4 årlige klubblade. Det var et meget flot klubblad i farver og på glittet papir og ganske omfangsrigt med omkring 50 sider pr. nummer. Men det var også en bekostelig affære at få trykt og distribueret bladet til de godt 1.000 medlemmer, så bestyrelsen valgte at den fremtidige information m.m. skulle ske via nyhedsbreve, som blev distribueret elektronisk. Siden da har medlemmer og gæster via hjemmesiden kunnet følge med i aktiviteterne i golfklubben samt via nyhedsbrevet og senere også facebook.

Et turbulent år

2012 blev et turbulent år. På den ordinære generalforsamling den 14. februar havde bestyrelsen fremsat forslag om en kontingentforhøjelse på 300 Kr. Forslaget kom til afstemning og blev ikke vedtaget, og da der ikke var andre forslag betød det i praksis at kontingentet fortsatte uændret. Efter at bestyrelsen havde kigget på budgettet (hvor de 300 kroner var indregnet) lavede bestyrelsen et revideret budget hvori der var indregnet end kontingentstigning på 200 kr.

Bestyrelsen indkaldte herefter til en ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 27. marts. På denne generalforsamling fremsatte bestyrelsen desuden forslag om en vedtægtsændring, hvorefter bestyrelsen skulle bemyndiges til at kunne hæve kontingentet med pristallet og op til 3%. Yderligere stigninger skulle generalforsamlingen stemme om. Forslaget om vedtægtsændringen kom først til afstemning. For at forslaget kunne vedtages, skulle 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget. Det skete ikke. Et alternativt forslag fra salen om udsættelse til den næste ordinære generalforsamling blev afvist af bestyrelsen, der herefter trak sig tilbage.

3 medlemmer af golfklubben tog herefter ved annoncering i Nordjyske initiativ til indkaldelse af et medlemsmøde, der blev afholdt den 11. april. På mødet tog initiativtagerne udgangspunkt i situationen efter den ekstraordinære generalforsamling, lagde op til en drøftelse om, det ville være muligt at få den fratrådte bestyrelse til at revurdere beslutningen om at træde tilbage og hvorledes vi kunne bevare Hjørring Golfklub som samlingssted for klubbens medlemmer. Rigtig mange medlemmer mødte op på medlemsmødet, og initiativtagerne kunne fornemme opbakning til at arbejde videre for at bevare klubben.

Sideløbende hermed havde et medlem taget initiativ til en underskriftsindsamling efter bestemmelsen i vedtægternes § 6, hvorefter ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer har anmodet herom. Flere end 25% af klubbens medlemmer anmodede om en sådan ekstraordinær generalforsamling, der herefter blev afholdt den 8. maj. På dagsordenen var der forslag om en kontingentforhøjelse på 500 kr. som blev vedtaget. Og spørgsmålet om, at den afgåede bestyrelse genindtrådte blev accepteret af den ekstraordinære generalforsamling med applaus.

Man kan efterfølgende gøre sig mange tanker om det, der skete og om hvorfor det skete. Men der er næppe tvivl om, at forløbet har haft den betydning for Hjørring Golfklub, at stemningen blandt medlemmerne er vendt til noget mere positivt.

På grund af den usikre situation blev bestyrelsen og Lars Rom enige om at afbryde samarbejdet med udgangen af august måned. Da dette tidspunkt nærmede sig blev der indgået en aftale mellem bestyrelsen og John Friis om at han de næste 4 måneder påtog sig opgaven at lede det daglige arbejde i klubben på deltid. En for klubben rigtig god aftale.

På generalforsamlingen i februar 2013 fratrådte Ejner Munk Svendsen efter 9 år på posten som formand. I øvrigt det samme antal år som de 2 forgængere Mogens Bech Larsen og Leo Mikkelsen bestred posten. På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Benny Larsen som klubbens fjerde formand.

Benny Larsen, formand 2013-2015

Benny Larsen overtog formandsposten efter et meget "uroligt år" 2012. Derfor blev en af hovedopgaverne for Benny at få klubben ind i en stabil periode og i "smult vande" igen. Aftalen med John Friis blev forlænget - stadig som en rigtig god aftale for klubben - og han fik til opgave at prøve at få enderne til at nå sammen efter det noget tumultariske år 2012. 

Det var noget af en udfordring efter at der i tidligere år havde været tilgang af klubmedlemmer og sponsorer, nu var det den modsatte situation at forholde sig til. Der var medlemstilbagegang, ikke kun i Hjørring men stort set i alle nordjyske klubber; der var et frafald af sponsorer - sikkert også set i lyset af en finanskrise - så det var i høj grad et spørgsmål om at få tilpasset omkostningerne til de faldende indtægter.

Det foranledigede også at der måtte skæres i antal medarbejdere i greenkeepergården således der nu var 6-7 ansatte i sæsonen og et par ansatte hen over vinteren.

I 2014 fik vi sat en stor sten op på "højen" ved indkørslen fra Vidstrupvej til Vinstrupvej. Det var et gammelt ønske, der dermed blev opfyldt og det skete med en stor hjælp fra Vennelyst og Baggesen. Så nu er der ikke tvivl om, hvornår du er kommet til Hjørring Gofklub.

25 års jubilæum Alvah

3 år efter klubbens 25 års jubilæum var det Alvahs tur til at fejre 25 års jubilæum i klubben. Dette blev fejret i oktober 2013 med en velbesøgt reception, hvor Alvah blev hyldet og fik overrakt mange gaver fra klubben, medlemmer, venner og forretningsforbindelser.

MGP ser dagens lys

I 2014 måtte det konstateres at medlemstilgangen haltede, og efter inspiration fra Vejle Golfklub, som havde fortalt om deres rekruttering på DGU's repræsentantsskabmøde, var bestyrelsen på besøg i Vejle i juni og det medførte at begynder tilbuddet "Meget golf for pengene" så dagens lys i august 2014 (i daglig tale blot kaldt MGP). Det medførte de følgende år at medlemstilgangen kom op på et langt højere niveau end årene før.

Vendsyssel Open genstartes og Bryghuset Vendia parmatch introduceres

I 2014 blev turneringen genstartet efter nogle års pause. Denne gang i et lidt andet format, hvor max. 144 spillere kunne deltage i 3 lige store rækker, som blev spillet med en gunstart kl. 14.00 på Nord, Syd & Øst sløjferne. Efter runden blev der grillet medens man hyggede sig og diskuterede dagens runde og startlisten til lørdagens runde blev klargjort. Lørdag startes der kl. 8.00 - i gen i alle 3 række på de 3 sløjfer - og førerbolden går ud til sidst i hver række. 

Efter runden nydes der en buffet i Golf Cafeen, inden de mange præmier fra velvillige sponsorer kunne uddeles. Turneringen ar kørt i dette format siden genstarten.

Samme år startede der en nyskabelse på turneringsfronten, da Bryghuset Vendias Parmatch blev startet. Det er en holdturnering for 2 personer, der spille hulspil og foursome. Der startes i et antal puljer, hvor alle spiller mod alle og de to bedste hold går videre til knockout fasen, inden der endelig i finalen bliver afgjort hvem de heldig og dygtige er, som skal på Bryghuset Vendia og nyde deres Gourmetmiddag. 

Michael Svendsen, formand 2015-

Da Benny Larsen meldte ud i efteråret 2014, at han på grund af ændrede arbejdsforhold ikke kunne bestride formandsposten i Hjørring Golfklub, blev Michael Svendsen konstitueret som formand efter generalforsamlingen i 2015, efter at have virket som midlertidig formand siden efteråret 2014. 

Touchstander

Til sæsonstart 2014 fik vi opstillet en touchstander, således arbejdet med at finde scorekort, finde sit handicap og sætte streger på scorekortet pludselig blev overflødigt, både for medlemmer og gæster. De sidste kunne endda også betale greenfee via touchstanderen.

Nu blev det muligt at bestille en tid og når man mødte op i klubben og bekræftede tiden blev der udskrevet et scorekort for den valgte sløjfekombination med streger og det hele. Denne mulighed fik også bestyrelsen til at indføre obligatorisk tidsbestilling, således der kom et godt datagrundlag for at vurdere belastningen på banen, samt gav mulighed for bedre at kunne planlægge og bestille sine runder hjemmefra.

Ny i sekretariatet

I starten af 2015 fratrådte Lotte Grønbæk Madsen i sekretariatet efter mange års ansættelse. Lotte blev takket for indsatsen på generalforsamlingen 2015, og nogenlunde samtidig var afløseren på plads, da Rie Bræmer startede i sekretariatet den 1. april 2015. 

DGU bestyrelsesmedlem og DGU's sølvnål

På DGU's repræsentantsskabsmøde i 2015 fik Alvah overrakt DGU's sølvnål for at have været formand for PGA of Denmark, som er de professionelles golfspilleres forening i, 18 år.

På samme møde blev Helle Kristensen fra Hjørring Golfklub valgt ind i DGU's bestyrelse, hvor hun fik ansvaret for junior området, som hun igennem mange år har ydet en stor indsats indenfor både i Hjørring Golfklub og DGU's distrikt 1.

Rough riders

Med den decimerede bemanding i greenkeepergården er der flere og flere frivillige som giver en hånd med, også på banen. I 2016 blev der dannet en gruppe der klippede rough på de 4 sløjfer, hver sløjfe en gang om ugen, ja det tager en hel dag at klippe rough på en sløjfe.

De fik selvfølgelig tilnavnet Rough riders, og en stor tak til dem og til andre der giver en med som frivillig i Hjørring Golfklub. Alle disse frivillige inviteres til "Hjælperturneringen", som altid spilles den første søndag i oktober, hvor klubben efter runden er vært ved en frokost for at belønne alle disse frivillige.

Jan & Ella takker af og Jens & Pernille tager over

I sommeren 2016 meddelte Jan & Ella bestyrelsen, at de ønskede at stoppe til sæsonstart 2017 efter mere end 17 års virke i Golf Cafeen. Det startede så en proces med at finde en ny forpagter til at tage over. Blandt flere kvalificerede ansøgere endte det med, at der blev indgået en aftale med Jens & Pernille i januar 2017, således de kunne tage over i april 2017 når Jan & Ella stoppede. 

I april måned fik vi således mulighed for at takke Jan & Ella for deres indsats igennem mange år ved en velbesøgt reception 2. påskedag den 17. april. Her fik Jan & Ella overrakt mange gaver og de blev hyldet af både bestyrelsen og en række medlemmer.

Om fredagen i samme uge, den 21. april var det så vores nye forpagtere Jens & Pernille, som holdt en reception – igen meget velbesøgt – hvor vi kunne tage godt i mod dem.

Efter 17 år med samme værtspar var det med en vis spænding og lidt ”kilden i maven”, at vi nu skulle til at have et nyt værtspar, men vi har fra både medlemmer og gæster fået mange positive tilbagemeldinger om, at Jens & Pernille er kommet rigtig godt i gang i løbet af 2017 også med nogle nye tiltag.

Vintertræning

Knap 20 år efter at det kom med i visionsplanen lykkedes der så endelig at få lavet vintertræningsfaciliteter til vinteren 2017 - 2018. I den gamle greenkeepergård, som mest blev brugt til at smide de ting ind i, man ikke kunne finde andre steder til. Der blev ryddet op og malet med stor hjælp fra frivillige.

Samtidig søgte og modtog vi støtte fra Spar Nord Fonden og Udviklingspuljen under Fritidsudvalget i Hjørring Kommune således der kunne blive indkøbt en stor putting green og 3 udslagsmåtter. 

Fra den ene yderlighed til den anden

Fra sommeren 2017 og henover efteråret og vinteren, kom der rigtig meget nedbør. Der kom om efteråret til at stå klar vand flere steder på banen (hvor vi aldrig før havde haft klar vand selv under store regnskyl) og vi lukkede Øst allerede i oktober måned. Den våde periode blev fulgt af noget vintervejr, som ikke rigtigt ville slippe taget i Hjørring Golfklub. Så både Sæsonstartsturneringen og Berendsen Påsketurnering måtte udsættes ind i april måned. 

Da vi så endelig var i gang kom vi så fra medio maj og ca. 3 måneder frem en tørke- og solperiode, som slog alle rekorder. Der blev stort set ikke registreret nedbør i disse 3 måneder, så vandingsanlægget kørte for fuld kraft hver nat på teesteder og greens, medens fairways måtte "klare" sig selv, med det resultat at i starten af august måned lignede banen en "gul ørken" med nogle "grønne oaser" (teesteder og green). 

I august kom der så nedbør igen, og banen blev grøn; de fleste steder. Men det kostede dog en gang eftersåning af en del fairways, så det blev en ganske bekostelig sommer når samtidig den meget store vandregning blev indregnet.

Et par jubilæer og en fødsel

I februar måned kunne Ray fejre 20 års jubilæum, som chefgreenkeeper i Hjørring Golfklub og september fejrede vi et andet jubilæum. Da kunne vi fejre at det var 30 år siden at klubbens første 9 huller blev indviet i 1988 (og 15 år siden at vi indviede den seneste udvidelse). Det skete med en jubilæumsturnering som blev spillet på "Old Course", det vil sige banens 18 huller som de så ud før udvidelsen i 2003. Det blev en festlig dag med taler og anekdoter, og som prikken over i'et fødte Pernille en lille søn i løbet af søndagen, som turneringen blev holldt. Stort tillykke til Jens & Pernille.

Læs talen som klubben første formand Mogens Larsen holdt i anledning af 30 års jubilæet for klubbens første huller.

Oprykning

Efter i nogle år at have været nærved og næsten, lykkedes det for vores bedste herrer at rykke op, således de fra og med 2019 skal spille i 1. division. Det bliver spændende at følge dem.

Menu